Народна скупштина усвојила је вечерас, по хитном поступку, сет закона чије измјене и допуне резултују повећањем плата свих запослених у Републици Српској.

Усвојени су закони о измјенама и допунама закона о раду и о порезу на доходак, закони о платама запослених у органима управе Републике Српске, у Министарству унутрашњих послова Српске, у области просвјете и културе, у јавним службама Српске, у институцијама правосуђа, у јавним установама у области здравства Српске, те Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Српској.

Народна скупштина је, по хитном поступку, усвојила и Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске, којим се прописује да се посебне истражне радње могу одредити за кривична дјела против Српске, против човјечности и међународног права, тероризма, као и за кривична дјела за која се према Кривичном закону може изрећи казна затвора од три године или тежа казна.

Посланици су усвојили Закон о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку, којим ће се побољшати приступ и успостављање добре управе као најважнијег грађанског права, у смислу да се овим процесно-правним уређивањем омогући потпуније остваривање права грађана.

Усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о матичним књигама, чиме се настављају реформе у области матичних књига, које ће након спровођења допринијети даљем унапређењу електронске базе матичних књига и побољшању међусобне размјене података у матичним службама.

Народна скупштина је усвојила и Закон о култури, којим се системски уређују општи интерес и начела у култури, обављање културних дјелатности, права, обавезе и одговорности свих субјеката, услови за обављање дјелатности и поступак за суфинансирање и финансирање дјелатности у култури, културна политика и друга питања од значаја за ову област.

Усвојени су и Закон о измјенама и допунама Закона о извршном поступку, којим се извршавају одлуке Уставног суда Српске и Уставног суда БиХ, као и Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама, којим би рокови застарјелости требало да буду изједначени са роковима застаријевања осталих јавних прихода.

Народна скупштина усвојила је Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју којим се стварају претпоставке и услови за достизање стратешких циљева у области науке и технологије.

Посланици су, по хитном поступку, усвојили Закон о измјенама Закона о порезима на држање, употребу и ношење добара, којим се ослобађа од опорезивања посједовање регистрованог оружја-ловачког карабина, као и комбинованог ловачког оружја и ловачке пушке.

Усвојена је и Стратегија борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић закључио је посебну сједницу, након што су апсолвиране све тачке дневног реда.

Ostavi poruku