Njema­čka po­li­ci­ja ra­zbi­la je ve­li­ku kri­mi­nal­nu mre­žu ko­ja se ba­vi­la ile­gal­nim po­slo­vi­ma sa gra­đe­vin­skim fir­ma­ma i ko­ja je ovu drža­vu ošte­ti­la za 35 mi­li­ona evra, a me­đu uha­pše­ni­ma je i državljanin BiH.

U akci­ji ko­ja je spro­ve­de­na u naj­na­seljeni­joj njema­čkoj po­kra­ji­ni Sje­ver­noj Raj­ni Ves­tfa­li­ji učes­tvo­va­lo je čak 1.100 pri­pa­dni­ka po­li­ci­je, spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca i pred­sta­vni­ka ca­ri­ne, a u „megara­ci­ji“ je uha­pše­no šest mu­ška­ra­ca i dvi­je že­ne za ko­je se vje­ru­je da su gla­vni or­ga­ni­za­to­ri kri­mi­nal­ne mre­že. Osim državljani­na BiH za ko­je ni­je ot­kri­ve­no ni­šta osim da ima 52 go­di­ne uha­pše­na su i dvo­ji­ca državljana Srbi­je od ko­jih je je­dan Mu­sa H. (56), dva Ni­jem­ca, je­dan Izra­elac i još je­dna oso­ba či­ja na­ci­onal­nost ni­je ut­vrđe­na.

Pre­tre­se­no je vi­še od 140 sta­no­va, ku­ća i po­slo­vnih pros­to­ra u 31 gra­du me­đu ko­ji­ma su naj­po­zna­ti­ji Duj­zburg, Di­sel­dorf, Man­hajm, Men­hen­gla­dbah i Le­ver­ku­zen.

Pred­sta­vnik njema­čke ca­ri­ne Ar­min Rol­fink re­kao je da su osumnjiče­ni za for­mi­ranje mre­že la­žnih kom­pa­ni­ja.

– Te kom­pa­ni­je su iz­da­va­le la­žne ra­ču­ne za vi­še sto­ti­na gra­đe­vin­skih fir­mi – re­kao je Rol­fink.

Tu­ži­oci sma­tra­ju da je pu­tem la­žnih ra­ču­na pre­ba­če­no oko 48 mi­li­ona evra, a da je drža­va na osno­vu ne­pla­će­nog po­re­za i so­ci­jal­nih da­vanja za ra­dni­ke na crno us­kra­će­na za oko 35 mi­li­ona evra.

„Bi­znis“ je išao ta­ko što je gru­pa „Ba­uma­fi­je“, ka­ko je zo­vu u Njema­čkoj, ko­ju je naj­vje­ro­va­tni­je or­ga­ni­zo­vao Mu­sa H. ko­ris­ti­la nar­ko­ma­ne ili so­ci­jal­no ugro­že­ne oso­be i na njih re­gis­tro­va­la fi­kti­vne kom­pa­ni­je. Njih je kon­tro­li­sao Mu­sa H, a uha­pše­ni su ko­ris­te­ći mre­žu la­žnih kom­pa­ni­ja, gra­đe­vin­skim fir­ma­ma ko­je su le­gal­no po­slo­va­le iz­da­va­li ra­ču­ne za po­slo­ve ko­ji ni­ka­da ni­su obavljeni. Te fir­me su ra­ču­ne pla­ća­le, a za­tim do­bi­ja­le no­vac na­zad i njime is­pla­ći­va­le ra­dni­ke an­ga­žo­va­ne na crno.

– Uha­pše­ni su za taj po­sao uzi­ma­li de­set od­sto od gra­đe­vin­skih fir­mi – re­kao je pred­sta­vnik is­tra­žnog ti­ma Haj­nc Mi­ha­el Hor­st.

Uslu­ge te mre­že ko­ris­ti­lo je oko 450 gra­đe­vin­skih fir­mi, ali je is­tra­ga fo­ku­si­ra­na na 20 kom­pa­ni­ja kroz ko­je je pro­šla go­to­vo po­lo­vi­na od 48 mi­li­ona evra.

Kri­mi­nal­nu gru­pu vlas­ti su pra­ti­le od mar­ta 2016. go­di­ne zbog ne­ubi­ča­je­no ve­li­kih fi­nan­sij­skih tran­sa­kci­ja u Njema­čkoj i su­sje­dnim zemljama, kao što je Bel­gi­ja, ali i zbog do­ja­ve je­dnog dou­šni­ka.

Ja­vni tu­ži­lac iz Vu­per­ta­la Volf Til­man Ba­umert oci­je­nio je da su raz­mje­re ile­gal­ne mre­že za­panjuju­će.

– Ri­ječ je o vrhun­skim, pro­fe­si­onal­nim kri­mi­nal­ci­ma ko­ji­ma, ako bu­du osu­đe­ni, pri­je­ti ka­zna do de­set go­di­na za­tvo­ra – re­kao je Ba­umert.

Njema­čki me­di­ji pi­šu da ma­fi­ja­ške gru­pe sa Bal­ka­na i iz Ita­li­je i Tur­ske de­ce­ni­ja­ma omo­gu­ća­va­ju iz­bje­ga­vanje pla­ćanja po­re­za i so­ci­jal­nih da­vanja. Pre­ma na­vo­di­ma Mi­nis­tar­stva fi­nan­si­ja, ile­gal­ni rad je ošte­tio njema­čki budžet za 875 mi­li­ona evra.

Iako je me­đu uha­pše­ni­ma i državljanin BiH, u akci­ji, pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma, ni­su učes­tvo­va­le in­sti­tu­ci­je BiH. Iz Tu­ži­laš­tva BiH ju­če ni­smo do­bi­li od­go­vo­re na pi­tanja da li su Ni­jem­ci tra­ži­li po­moć in­sti­tu­ci­ja BiH.

Oru­žje

U ra­ci­ja­ma je ot­kri­ve­no i oru­žje i po­li­ci­ja je za­pli­je­ni­la dvi­je auto­mat­ske pu­ške, pi­štolj, sje­ki­re i no­že­ve. Za­pli­jenjeno je i ne­ko­li­ko vo­zi­la i 230.000 evra u go­to­vi­ni. U akci­ji su učes­tvo­va­le i spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je s ob­zi­rom na to da su osumnjiče­ni oci­jenjeni kao ve­oma opa­sni.

Ostavi poruku