Њема­чка по­ли­ци­ја ра­зби­ла је ве­ли­ку кри­ми­нал­ну мре­жу ко­ја се ба­ви­ла иле­гал­ним по­сло­ви­ма са гра­ђе­вин­ским фир­ма­ма и ко­ја је ову држа­ву оште­ти­ла за 35 ми­ли­она евра, а ме­ђу уха­пше­ни­ма је и држављанин БиХ.

У акци­ји ко­ја је спро­ве­де­на у нај­на­сељени­јој њема­чкој по­кра­ји­ни Сје­вер­ној Рај­ни Вес­тфа­ли­ји учес­тво­ва­ло је чак 1.100 при­па­дни­ка по­ли­ци­је, спе­ци­јал­них је­ди­ни­ца и пред­ста­вни­ка ца­ри­не, а у „мегара­ци­ји“ је уха­пше­но шест му­шка­ра­ца и дви­је же­не за ко­је се вје­ру­је да су гла­вни ор­га­ни­за­то­ри кри­ми­нал­не мре­же. Осим држављани­на БиХ за ко­је ни­је от­кри­ве­но ни­шта осим да има 52 го­ди­не уха­пше­на су и дво­ји­ца држављана Срби­је од ко­јих је је­дан Му­са Х. (56), два Ни­јем­ца, је­дан Изра­елац и још је­дна осо­ба чи­ја на­ци­онал­ност ни­је ут­врђе­на.

Пре­тре­се­но је ви­ше од 140 ста­но­ва, ку­ћа и по­сло­вних прос­то­ра у 31 гра­ду ме­ђу ко­ји­ма су нај­по­зна­ти­ји Дуј­збург, Ди­сел­дорф, Ман­хајм, Мен­хен­гла­дбах и Ле­вер­ку­зен.

Пред­ста­вник њема­чке ца­ри­не Ар­мин Рол­финк ре­као је да су осумњиче­ни за фор­ми­рање мре­же ла­жних ком­па­ни­ја.

– Те ком­па­ни­је су из­да­ва­ле ла­жне ра­чу­не за ви­ше сто­ти­на гра­ђе­вин­ских фир­ми – ре­као је Рол­финк.

Ту­жи­оци сма­тра­ју да је пу­тем ла­жних ра­чу­на пре­ба­че­но око 48 ми­ли­она евра, а да је држа­ва на осно­ву не­пла­ће­ног по­ре­за и со­ци­јал­них да­вања за ра­дни­ке на црно ус­кра­ће­на за око 35 ми­ли­она евра.

„Би­знис“ је ишао та­ко што је гру­па „Ба­ума­фи­је“, ка­ко је зо­ву у Њема­чкој, ко­ју је нај­вје­ро­ва­тни­је ор­га­ни­зо­вао Му­са Х. ко­рис­ти­ла нар­ко­ма­не или со­ци­јал­но угро­же­не осо­бе и на њих ре­гис­тро­ва­ла фи­кти­вне ком­па­ни­је. Њих је кон­тро­ли­сао Му­са Х, а уха­пше­ни су ко­рис­те­ћи мре­жу ла­жних ком­па­ни­ја, гра­ђе­вин­ским фир­ма­ма ко­је су ле­гал­но по­сло­ва­ле из­да­ва­ли ра­чу­не за по­сло­ве ко­ји ни­ка­да ни­су обављени. Те фир­ме су ра­чу­не пла­ћа­ле, а за­тим до­би­ја­ле но­вац на­зад и њиме ис­пла­ћи­ва­ле ра­дни­ке ан­га­жо­ва­не на црно.

– Уха­пше­ни су за тај по­сао узи­ма­ли де­сет од­сто од гра­ђе­вин­ских фир­ми – ре­као је пред­ста­вник ис­тра­жног ти­ма Хај­нц Ми­ха­ел Хор­ст.

Услу­ге те мре­же ко­рис­ти­ло је око 450 гра­ђе­вин­ских фир­ми, али је ис­тра­га фо­ку­си­ра­на на 20 ком­па­ни­ја кроз ко­је је про­шла го­то­во по­ло­ви­на од 48 ми­ли­она евра.

Кри­ми­нал­ну гру­пу влас­ти су пра­ти­ле од мар­та 2016. го­ди­не због не­уби­ча­је­но ве­ли­ких фи­нан­сиј­ских тран­са­кци­ја у Њема­чкој и су­сје­дним земљама, као што је Бел­ги­ја, али и због до­ја­ве је­дног доу­шни­ка.

Ја­вни ту­жи­лац из Ву­пер­та­ла Волф Тил­ман Ба­умерт оци­је­нио је да су раз­мје­ре иле­гал­не мре­же за­пањују­ће.

– Ри­јеч је о врхун­ским, про­фе­си­онал­ним кри­ми­нал­ци­ма ко­ји­ма, ако бу­ду осу­ђе­ни, при­је­ти ка­зна до де­сет го­ди­на за­тво­ра – ре­као је Ба­умерт.

Њема­чки ме­ди­ји пи­шу да ма­фи­ја­шке гру­пе са Бал­ка­на и из Ита­ли­је и Тур­ске де­це­ни­ја­ма омо­гу­ћа­ва­ју из­бје­га­вање пла­ћања по­ре­за и со­ци­јал­них да­вања. Пре­ма на­во­ди­ма Ми­нис­тар­ства фи­нан­си­ја, иле­гал­ни рад је оште­тио њема­чки буџет за 875 ми­ли­она евра.

Иако је ме­ђу уха­пше­ни­ма и држављанин БиХ, у акци­ји, пре­ма не­зва­ни­чним ин­фор­ма­ци­ја­ма, ни­су учес­тво­ва­ле ин­сти­ту­ци­је БиХ. Из Ту­жи­лаш­тва БиХ ју­че ни­смо до­би­ли од­го­во­ре на пи­тања да ли су Ни­јем­ци тра­жи­ли по­моћ ин­сти­ту­ци­ја БиХ.

Ору­жје

У ра­ци­ја­ма је от­кри­ве­но и ору­жје и по­ли­ци­ја је за­пли­је­ни­ла дви­је ауто­мат­ске пу­шке, пи­штољ, сје­ки­ре и но­же­ве. За­пли­јењено је и не­ко­ли­ко во­зи­ла и 230.000 евра у го­то­ви­ни. У акци­ји су учес­тво­ва­ле и спе­ци­јал­не је­ди­ни­це по­ли­ци­је с об­зи­ром на то да су осумњиче­ни оци­јењени као ве­ома опа­сни.

Ostavi poruku