Bosna i Hercegovina je zemlja koja ubjedljivo drži visoko mjesto kada je riječ o razvijenosti birokratskog aparata. Komplikovan politički sistem sastavljen od nekoliko nivoa vlasti napravio je i komplikovane birokratske skraćenice koje nisu poznate većini stanovnika.

Blizu 64 odsto domaćeg bruto proizvoda godišnje se troši na finansiranje glomaznog javnog sektora koji se sastoji od jedne državne, dvije entiteske i deset kantonalnih vlada od kojih svaka ima svoje organe zakonodavne vlasti, odnosno parlamente i skupštine.

Budžetski novac često ide ka adresama koje većina građana zapravo ne poznaje po funkciji, imenu, a kamoli po skraćenici. Takođe, građani su ponekad suočeni sa nepoznatim skraćenicama prilikom popunjavanja formulara u kojima se one uglavnom i nalaze, pa upetljani aparat postaje dodatno komplikovan zbog posla „dešifrovanja“.

PARCO, IDDEEA, SIPA, IPR, BHDCA, BHMAC, HEA, FSA

Brojni državni subjekti zvanične skraćenice prilagodili su isključivo engleskom jeziku poput Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO-The Public Administration Reform in BiH Coordinators Office), Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA-Agency for identification documents, registers and data exchange), Državna agencije za istrage i zaštitu (SIPA- Stahe Investigation and Protection Agency) i Institut za intelektualno vlasništvo BiH (IPR-The Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina).

Tu su i Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA-The Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation), Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC-Bosnia and Herzegovina Mine Action Center), Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA-Agency for Development of Higer Education and Quality Accurance) i Agencija za sigurnost hrane (FSA- Food Safty of Bosnia and Herzegovina).

ASKVA, ADA, ADS, ADURS, AKAZ, ALM, ANNT, AOD i AZO 

Najpoznatija od navedenih skraćenica je svakako ADS. Riječ je o skraćenici za nazive Agencije za državnu službu BiH (ADSBiH) i Agencije za državnu službu FBiH (ADSFBiH). Agencija za državnu upravu RS-a koristi skraćenicu ADURS.

Ostale skraćenice za koje većina stanovnika BiH nikada nije čula jesu ASKVA (Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske), ADA (Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine), AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH), ALM (Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine), ANNT (Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine), AOD (Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine) i AZO (Agencija za osiguranje u BiH).

ARZ, ARS, APIK, AZLP… 

Onima koji prate politička dešavanja u BiH uglavnom su poznate skraćenice naziva organa izvršne i zakonodavne vlasti poput naprimjer Ministarstva inostranih poslova (MIPBiH) ili Parlamentarne skupštine (PSBiH).

Međutim, više je onih skraćenica koje poznaju samo birokrati poput RAP (Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine), APOSO (Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje), APF (Agencija za privatizaciju FBiH), ARZ (Agencija za rad i zapošljavanje BiH), ARS (Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine), AZLP (Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini), APIK (Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije), CESTFBiH (Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine) i CESTRS (Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS).

RUCZRS, FHMZBiH, FZMIOPIO, RHMZ…

U komplikovanim skraćenicama ne odstoje nikakva razlika između različitih nivoa vlasti u BiH. Odnosno, birokratski nazivi komplikovani su ljudima bez obzira u kjoj administrativno teritorijalnoj jedini BiH živjeli.

Uprkos tome što je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH iznimno važna agencija u smislu planiranja razvojne politike države, rijetko ko je čuo skraćenicu ovog državnog subjekta, a ona glasi DEP.

Od kompikovanih skraćenica još izdvajamo FUCZ (Federalna uprava civilne zaštite), RUCZRS (Republičke uprave civilne zaštite), FGU (Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove), FHMZBiH (Federalni meteorološki zavod), RHMZ (Republički hidrometeorološki zavod) FZMIOPIO (Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko invalidsko osiguranje) i FZZPR (Federalni zavod za programiranje razvoja).

RAK, BAS, MET, BATA, KOMVP…

Jedna od najpoznatijih skraćenica u bh. društvu svakako je skraćenica naziva Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), ali i skraćeni naziv Uprave za indirektno oporezivanje (UIO).

No, da li ste čuli za OZP (Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH). BATA (Institut za akreditiranje BiH), MET (Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine), BAS (Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina), KOMVP (Komisija za vrijednosne papire FBiH) ili ODSZFBiH (Odbor državne službe za žalbe FBiH)?

Ostavi poruku