Насловна Република Српска Негативно ревизорско мишљење Фонду здравства

Негативно ревизорско мишљење Фонду здравства

0

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала је негативно ревизорско мишљење Фонду здравственог осигурања за 2012. годину, а кључна примједба ревизора односи се на укупан дефицит Фонда од 39,8 милиона КМ.

Главни ревизор Републике Српске Душко Шњегота истакао је да дефицит није узрок негативном ревизорском извјештају.

„Стварање обавеза изнад износа расположивих буџетских средстава није у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске“, рекао је Шњегота у парламенту Српске, представљајући извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Фонда здравственог осигурања за 2012. годину.

Према његовим ријечима, утврђено је да је Управни одбор Фонда одобравао набавку опреме и проширење болничких капацитета, иако за такве активности не постоји упориште у релевантној законској регулативи.

„У пословним евиденцијама Фонда, у почетном стању на дан 1. јануара 2012. године, нису исказана потраживања од 20,5 милиона КМ која се односе на исплаћена средства по основу уговора о пружању здравствене заштите осигураним лицима, закључених са јавним здравственим установама“, додао је Шњегота.

Он је нагласио да су дугорочна Финансијска имовина и разграничене обавезе фонда на дан 31. децембра 2012. године потцијењене за износ од 39,7 милиона КМ који се односи на репрограмирана потраживања по основу неизмирених пореских обавеза за доприносе за здравствено осигурање.

„Без сагласности Управног одбора Фонда, јавним здравственим установама у децембру 2011. године одобрене су дугорочне бескаматне позајмице од 3,3 милиона КМ“, каже Шњегота.

Он је навео да су финансијском ревизијом утврђене и одређене неправилности приликом запошљавања, као и погрешна класификација дијела трошкова насталих по основу бруто накнада по склопљеним уговорима о дјелу.

„Утврђено је и неадекватно функционисање контролних механизама осмишљених с циљем праћења утрошка средстава и оправданости прихватања реализације појединих пројеката, те неадекватна или непотпуна презентација информација у оквиру ванбилансне евиденције и у напоменама уз финансијске извјештаје“, рекао је Шњегота.

Он је напоменуо да је с циљем отклањања уочених неправилности руководству фонда дато четрнаест препорука.

„Фонд је прихватио примједбе и предвидио провођење препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске“, закључио је Шњегота.

НЕМА КОМЕНТАРА

Ostavi poruku

Exit mobile version