Vlada Federacije BiH proglasila je danas stanje prirodne nesreće na području ovog entiteta, uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskom temperaturom.

Radi zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, Vlada FBiH zadužila je sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravne subjekte i ostale institucije da budu na raspolaganju Federalnom štabu Civilne zaštite.

Troškovi koji nastanu tokom akcija zaštite i spašavanja biće pokriveni iz budžeta FBiH planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz budžetskih rezervi i ostalih finansijskih izvora. Interventno, Vlada FBiH odlučila je danas da za ove namjene izdvoji do 150.000 KM iz rezervi budžeta za 2012. godinu, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Odlukom donesenom na hitnoj telefonskoj sjednici zaduženi su nadležni kantonalni i opštinski štabovi civilne zaštite da stave na raspologanje sve resurse, koji će biti korišteni prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Prema federalnom planu, u svim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah će biti uvedeno neprekidno dežurstvo radi izvršenja naredbi Federalnog štaba Civilne zaštite.

Federalni štab civilne zaštite zadužen je i da ostvari kontakte sa Ministarstvom odbrane BiH radi pružanja pomoći od Oružanih snaga BiH na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica na ugroženom području, a eventualno ako se situacija bude usložnjavala, po potrebi i sa Ministarstvom bezbjednosti BiH radi traženja međunarodne pomoći.

Vlada FBiH apelovala je da građani bez velike potrebe ne kreću na putovanje, a sve one koji su u prilici da pomognu u raščišćavanju snijega ispred njihovih kuća, stanova, poslovnih i drugih objekata, te na taj način doprinesu bržem prevazilaženju posljedica ove prirodne nepogode.

Ostavi poruku