Ве­ћи­на чла­ни­ца Са­вје­та без­бје­днос­ти Ује­дињених на­ци­ја по­држа­ла је ју­че по­лу­го­дишњи из­вје­штај ви­со­ког пред­ста­вни­ка у БиХ Ва­лен­ти­на Ин­цка о си­ту­аци­ји у БиХ, док га је Ру­си­ја оци­је­ни­ла нео­бје­кти­вним.

Aм­ба­са­дор Ру­си­је Ви­та­лиј Чур­кин ре­као је да је због нео­бје­кти­внос­ти Ин­цко­вог из­вје­шта­ја не­оп­хо­дно да пред­ста­вни­ци Са­вје­та без­бје­днос­ти про­чи­та­ју и шес­ти из­вје­штај ко­ји је Са­вје­ту дос­та­ви­ла Ре­пу­бли­ка Српска и пи­смо пред­сје­дни­ка РС Ми­ло­ра­да До­ди­ка упу­ће­но ге­не­рал­ном се­кре­та­ру УН Бан Ки Му­ну.

– На тај на­чин се мо­же ство­ри­ти обје­кти­вна сли­ка о стању у БиХ. Ин­цко не­ко­рек­тно оп­ту­жу­је РС за кршење Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма што ни­је до­ка­за­но ни у је­дном до­са­дашњем из­вје­шта­ју – ре­као је Чур­кин и до­дао да се у из­вје­шта­ју ви­со­ког пред­ста­вни­ка игно­ри­шу и ства­ри ко­је је БиХ до­бро ура­ди­ла у про­те­клом пе­ри­оду.

Пред­ста­вник Њема­чке Пе­тер Ви­тиг ре­као је то­ком рас­пра­ве да кан­це­ла­ри­ју ви­со­ког пред­ста­вни­ка тре­ба смањити и из­мјес­ти­ти из БиХ.

– По­тре­бно је прес­та­ти ко­рис­ти­ти ин­стру­мен­те ко­ји­ма је про­шао рок тра­јања. У БиХ би тре­ба­ло да бу­де при­су­тна је­ди­но Европ­ска уни­ја, а OHR тре­ба из­мјес­ти­ти – на­гла­сио је Ви­тиг.

Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја и Фран­цус­ка по­ди­је­ли­ле су Ин­цко­ву за­бри­ну­тост у ве­зи са си­ту­аци­јом у БиХ и по­зва­ле ли­де­ре у БиХ да без од­га­ђања кре­ну на­при­јед са по­тре­бним ре­фор­ма­ма, јер земља ка­сни за сви­ма на пу­ту ка ЕУ, док по­ли­ти­чка ста­гна­ци­ја ути­че на њену еко­ном­ску сли­ку.

Пред­ста­вник СAД Ро­зе­ма­ри ди Кар­ло ка­за­ла је да БиХ тре­ба­ју ста­бил­не по­ли­ти­чке ин­сти­ту­ци­је и да земља мо­ра да ри­је­ши пи­тања као што је при­мје­на пре­су­де Европ­ског су­да за људ­ска пра­ва у Стра­збу­ру у „пре­дме­ту Сеј­дић и Фин­ци“.

Aм­ба­са­дор Срби­је Фе­одор Стар­че­вић ис­та­као је да њего­ва земља по­држа­ва те­ри­то­ри­јал­ни ин­те­гри­тет БиХ и да, као га­рант Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма, сма­тра да све одлу­ке и про­мје­не мо­ра­ју би­ти до­не­се­не кон­сен­зу­сом.

Ин­цко је у го­во­ру у Са­вје­ту без­бје­днос­ти УН на­гла­сио да по­ли­ти­ча­ри у про­те­клих шест мје­се­ци ни­су по­ка­за­ли до­вољно воље за пос­ти­зање ком­про­ми­са и да су из­бје­га­ва­ли кон­стру­кти­ван ди­ја­лог о кљу­чним пи­тањима, што је за посљеди­цу има­ло бло­ка­ду про­це­са евроа­тлан­тских ин­те­гра­ци­ја и ште­ту еко­но­ми­ји. Он је по­се­бан акце­нат ста­вио на не­пос­то­јање влас­ти на ни­воу БиХ, ло­шу еко­ном­ску сли­ку, те спо­ро на­пре­до­вање ка европ­ским ин­те­гра­ци­ја­ма.

Ин­цко је на­гла­сио да су за­брињава­ју­ћој си­ту­аци­ји у БиХ до­при­ни­је­ли одре­ђе­ни пред­ста­вни­ци влас­ти у РС ко­ји су сво­јим по­ли­ти­чким акци­ја­ма нас­та­ви­ли да угро­жа­ва­ју ин­сти­ту­ци­је на ни­воу БиХ.

– На­ци­она­лис­ти­чка ре­то­ри­ка у БиХ ни­је прес­та­ла, та­ко да се мо­гу чу­ти број­не изја­ве ко­је по­дри­ва­ју Деј­тон­ски спо­ра­зум – ре­као је Ин­цко и по­звао ли­де­ре да се до­го­во­ре ка­ко би што при­је био фор­ми­ран но­ви Са­вјет ми­нис­та­ра у БиХ.

Ин­цко је изнио оцје­ну да је OHR и даље при­је­ко по­тре­бан БиХ на њеном пу­ту ка европ­ским ин­те­гра­ци­ја­ма, те на­ја­вио да ће ос­та­ти у земљи док год про­мје­не не бу­ду видљиве.

До­дик је у пи­сму Бан Ки Му­ну по­сла­том про­шле се­дми­це на­вео да је циљ Ин­цко­вог из­вје­шта­ја да се одржи пред­ста­ва о не­оп­хо­днос­ти при­сус­тва ви­со­ког пред­ста­вни­ка у свим пи­тањима би­ло да се ти­чу при­мје­не Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма или су искључи­во ло­кал­ног зна­ча­ја. Пред­сје­дник РС је на­вео да је пре­ма Ин­цко­вом из­вје­шта­ју си­ту­аци­ја у БиХ ви­ђе­на очи­ма са­мо је­дне стра­не и да је тај до­ку­мент на­пи­сан по­тпу­но прис­тра­сно са циљем да Са­вјет без­бје­днос­ти УН до­ве­де у за­блу­ду.

– Ин­цко као и у про­шлом из­вје­шта­ју не ну­ди ни­је­дан кон­кре­тан при­мјер кршења Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма, али га то не спре­ча­ва да изне­се те­шке оп­ту­жбе – ис­та­као је До­дик.

РС је Са­вје­ту без­бје­днос­ти по­сла­ла шес­ти из­вје­штај о стању у БиХ.

Пи­смо Ин­цку

До­дик је ју­че упу­тио пи­смо Ин­цку у ко­јем тра­жи да ин­сти­ту­ци­ја­ма РС дос­та­ви из­вје­штај о њего­вим акти­внос­ти­ма у про­те­клом пе­ри­оду.

– РС као стра­на у Деј­тон­ском спо­ра­зу­му ни­је до­би­ла ни­је­дан од Ва­ших пе­ри­оди­чних из­вје­шта­ја Са­вје­ту без­бје­днос­ти УН, ни­ти би­ло ко­ји дру­ги из­вје­штај ви­со­ког пред­ста­вни­ка и ко­рис­тим ову при­ли­ку да од Вас за­тра­жим да дос­та­ви­те ин­сти­ту­ци­ја­ма РС из­вје­штај о Ва­шим акти­внос­ти­ма у про­те­клом пе­ри­оду – на­во­ди се у пи­сму.

До­дик је под­сје­тио Ин­цка да у Деј­тон­ском спо­ра­зу­му пи­ше да ће ви­со­ки пред­ста­вник „пе­ри­оди­чно из­вје­шта­ва­ти УН, ЕУ, СAД, Рус­ку фе­де­ра­ци­ју и дру­ге за­ин­те­ре­со­ва­не вла­де, стра­не и ор­га­ни­за­ци­је о на­прет­ку и спро­во­ђењу ми­ро­вног спо­ра­зу­ма у ве­зи са за­да­ци­ма пре­дви­ђе­ним у овом спо­ра­зу­му“.

Ostavi poruku