Platformu SDP-a BiH za zajedničko nastupanje u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014. godina predviđa uspostavljanje vrhovnog suda BiH i provođenje ustavnih reformi u tri faze.U dokumentu koji su prihvatili SDA, Narodna stranka “Radom za boljitak“ i HSP BiH, predviđa se rješavanje pitanja državne imovine koja je predmet zakona o zabrani raspolaganja nametnutog od OHR-a – tako što će biti uknjižena na državu BiH.

U platformi se navodi da je neophodno usvojiti zakon o popisu stanovništva tako da se popis obavi tokom 2011. godine, a da se podaci o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu iz 1991. godine primjenjuje do okončanja pregovora sa EU o sticanju statusa punopravnog člana ili do ulaska u NATO.

„Izjašnjavanje o jeziku, etničkoj i vjerskoj pripadnosti, kao i kategoriji ostalih, je fakultativno“, naglašava se u platformi, koja je u Republici Srpskoj okarakterisana kao SDP-ov projekt unitarizacije BiH.

Stranke koje su prihvatili platformu smatraju da bi ustavne promjene trebalo da teku u tri faze, te da bi u okviru prve, odnosno baznog paketa, u Ustav BiH trebalo ugraditi evropsku klauzulu i uspostaviti vrhovni sud.

U toj fazi se predviđa i usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u cijelom sistemu radi izjednačavanja prava svih građana na teritoriji BiH, definisanje izvornih i podijeljenih nadležnosti, te prenos ovlaštenja sa OHR-a na institucije BiH, kao i ugrađivanje instrumenta deblokade odnosno, sprečavanja zloupotrebe entitetskog glasanja.

U okviru druge faze bi se provodile ustavne reforme koje proizilaze iz obaveza u procesu pristupanja BiH EU, dok bi se u okviru treće faza vršila teritorijalna reorganizacija u mjeri u kojoj se ukaže potreba kroz prethodne faze ili po ostvarivanju potrebnih političkih uslova.

Potpisnici platforme saglasni su i za konstituisanje ustavnog savjeta, kao savjetodavnog tijela Ustavno-pravne komisije u kojem učestvuju eksperti političkih partija članica Parlamenta BiH, predstavnici članica zemalja Savjeta za provođenje mira i Venecijanske komisije, te vodeći svjetski eksperti za ustav i predstavnici nevladinog sektora iz BiH.

Kada je riječ o nastojanjima za obezbjeđivanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda, u platformi se predviđa i da predsjednik i potpredsjednici BiH, odnosno Predsjedništvo BiH, biraju iz parlamenta, uz smanjenje ustavnih nadležnosti.

U platformi SDP-a se poziva na otklanjanje diskriminacija u pravnim aktima u skladu sa odlukom “Finci-Sejdić“ i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u cijelom sistemu, te na racionalno povećanje broja poslanika u Predstavničkom domu sa garantovanom kvotom za konstitutivne narode i ostale iz oba entiteta u skladu sa Izbornim zakonom BiH, uz odgovarajuće smanjenje na nižim nivoima vlasti.

Usvajanjem „EU klauzule“ potpisnici platforme žele ozakoniti da do ulaska BiH u EU za reforme i zakone iz seta reformi za EU i NATO neće biti moguće koristiti instrumente veta.

Kada je riječ o transformaciji OHR-a, u platformi, kojom se iz vlasti pokušavaju istisnuti dvije najveće hrvatske stranke HDZ BiH i HDZ 1990, se poziva na provođenje uslova i ciljeva definisanih kao „pet plus dva“, provođenje prve faze ustavnih promjena, usvajanje svih odluka i zakona u instucijama BiH, te prenošenje ovlaštenja OHR-a na institucije BiH na ustavan način.

Prenošenje ovlaštenja sa OHR-a na institucije BiH predviđa obezbjeđivanje instrumenata deblokade državnih institucija, definisanje vrhovnog tumača Dejtonskog sporazuma, te rješavanje pitanja ostalih ovlaštenja OHR-a.

U platformi SDP-a se navodi da će posebnim dokumentom biti detaljno definisan način participacije stranaka potpisnica platforme, kao i raspodjela konkretnih pozicija u skladu sa izbornim rezultatima i odgovarajućim entičkim kvotama.

Kada je riječ o mjerama štednje u platformi se traži redefinicija postojeće potrošnje za plate, paušale, naknade i povlastice izabranih zvaničnika, te racionalizacija voznog parka.

Ostavi poruku