Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je večaras u prvom čitanju Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač Klub SDA.

SDA predlaže da se u ovaj zakon ugradi odredba prema kojoj bi pripadnicima Oružanih snaga BiH – koji su najmanje dvije godine bili pripadnici Vojske Republike Srpske (RS), Armije BiH, HVO-a, a kojima zbog važećeg zakona ne može biti produžena profesionalna vojna služba – bilo omogućeno prijevremeno penzionisanje.

Po hitnom postupku Predstavnički dom usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli, dok Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, poslanika Martina Raguža, nije imao većinsku podršku.

Dom je usvojio zaključak da reaktivira Interresornu radnu grupu Savjeta ministara, Parlamentarne skupštine BiH i Centralne izborne komisije (CIK) BiH, koja će pripremiti izmjene ovog zakona, u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije.

Zbog nedovoljne entitetske većine iz RS, Prijedlog zakona o promociji malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u BiH, u drugom krugu glasanja, nije dobio podršku u drugom čitanju.

Predstavnički dom odbacio je inicijativu nezavisnog poslanika Momčila Novakovića za uvrštavanje u dnevni red sjednice Doma tačke „Odgovornost članova Predsjedništva BiH za vođenje spoljne politike BiH u svjetlu posljednjih izjava pojedinih članova“.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici Kluba SDP-a, oba u drugom čitanju, takođe nisu imali entitetsku podršku iz RS, te su upućeni Kolegijumu doma na usaglašanje.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH čiji je predlagač poslanik Lazar Prodanović, sa negativnim mišljenjem Ustavnopravne komisije proslijeđen je Kolegijumu Doma na dalje usaglašavanje.

Predstavnički dom nije prihvatio negativni izvještaj Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjedonosne agencije BiH o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te je on vraćen ovoj komisiji na ponovno razmatranje.

Na prijedlog Ustavnopravne komisije doma, uz obrazloženje da postoji potreba za razmatranjem naknadno uloženih amandmana, za sljedeću sjednicu odgođeno je izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o autorskim i srodnim pravima i Prijedlogu zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, u drugom čitanju.

Poslanici su usvojili Informaciju o stanju bezbjednosti u BiH u 2009. godini Ministarstva bezbjednosti BiH, kao i Izvještaj o provođenju zakona u nadležnosti CIK-a BiH za 2009. godinu.

Ostavi poruku